Generelle forretningsbetingelser og vilkår for brug

Brugen af de tjenester, der tilbydes af SEBT Group ApS, Christianshavns Voldgade 15, 1. tv., 1424 København K (herefter benævnt “udbyder”), er underlagt følgende generelle forretningsbetingelser og betingelser for brug (herefter benævnt “betingelser”). Læs venligst disse betingelser omhyggeligt og i forbindelse med udbyderens privatlivspolitik.

 

1. Emne og anvendelsesområde

Forklaring: Dette afsnit forklarer, hvornår disse Betingelser finder anvendelse, og hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at du kan indgå en gyldig kontrakt eller aftale med Udbyderen. Desuden vil du blive informeret om, på hvilke betingelser udbyderen også accepterer betingelser, der afviger fra disse.

 • Disse betingelser henviser til hele den vifte af tjenester, der tilbydes af udbyderen og er tilgængelige for dig inden for rammerne af onlineplatformen på www.canifyclinics.dk samt de tilhørende underdomæner eller i de fysiske filialer. De skal regulere kontraktforholdet mellem dig og udbyderen endeligt eller i det mindste i store dele og gælder generelt for alle kontrakter, som udbyderen indgår med dig inden for rammerne af tjenesteudbuddet.
 • Bemærk venligst, at udbyderen ikke anerkender afvigende betingelser. Betingelser, der afviger herfra, gælder kun, hvis udbyderen ensidigt og udtrykkeligt skriftligt (f.eks. pr. brev) erklærer dig noget andet udtrykkeligt og skriftligt indgår en aftale, der afviger herfra, med dig.
 • Udbyderens serviceudbud henvender sig udelukkende til forbrugere i henhold til forbrugeraftalelovens § 18, ifølge dansk lovgivning. Entreprenører i henhold til, kan og bør derfor ikke blive part i en kontrakt eller videre aftale, der er indgået med afsæt eller grundlag i disse betingelser. Du handler ensidigt som forbruger, hvis du indgår en aftale med udbyderen primært i privat og ikke erhvervsmæssigt øjemed. Endvidere kan den enkeltstående forbruger træde tilbage fra aftalen(udløse sin fortrydelsesret), i overensstemmelse med reglementerne omkring fjernsalg i § 18, såfremt aftalen er indgået uden for erhvervsdrivendes forretningssted. Ved forbruger forstås enhver fysisk person, som indgår en retshandel i forbindelse med formål, der overvejende ikke er kommercielle eller kan tilregnes deres selvstændige erhvervsmæssige virksomhed.
 • Dette udelukker til gengæld en kommerciel brug af tjenesteudbuddet. Dette princip kan kun fraviges på grundlag af en udtrykkelig, skriftlig aftale mellem dig og udbyderen.
 • Tilbuddet henvender sig udelukkende til personer, der er mindst 18 år gamle.

 

2. Omfanget af tjenesterne

Forklaring: Dette afsnit forklarer de centrale elementer i det udbud af tjenester, som udbyderen tilbyder dig på stedet (i filialer) og/eller virtuelt (inden for rammerne af onlineplatformen). Det informerer dig også om bindende rammebetingelser vedrørende de tilbudte tjenester.

 • Kerneelementet i det udbud af tjenesteydelser, som udbyderen tilbyder på stedet og/eller virtuelt, er levering af professionelle og højt specialiserede medicinske, telemedicinske og farmaceutiske tjenesteydelser i forbindelse med behandling af kronisk syge patienter og specielt smertepatienter, især med cannabisbaserede produkter og terapier.
 • For at give dig adgang til medicinske, telemedicinske og farmaceutiske tjenester samarbejder udbyderen med relevante servicepartnere (f.eks. behørigt specialiserede læger og apoteker). Udbyderen har indgået individuelle samarbejdsaftaler med hver af disse samarbejdspartnere for ikke blot at formidle tjenesten på denne måde, men også for at garantere en høj grad af kvalitet.
 • Vi leverer lægelige ydelser (behandlinger) på stedet inden for rammerne af filialerne og/eller virtuelt inden for rammerne af onlineplatformen. Platformen fungerer i denne forbindelse udelukkende som formidler og giver dig således en nem og sikker adgang til de tilsvarende ydelser. I denne forbindelse indsamler og behandler udbyderen dine personlige data, herunder især helbredsoplysninger.
  Specifikke medicinske, telemedicinske og farmaceutiske tjenester leveres udelukkende af de medicinske tjenesteudbydere og apoteker, som udbyderen har indgået tilsvarende samarbejdsaftaler med.
 • Yderligere oplysninger om omfanget og bestanddelene af den i hvert enkelt tilfælde tilbudte tjenesteydelse kan findes i repræsentationerne i forbindelse med udbyderens onlineplatform og kan annonceres i opslag og/eller bekendtgørelser i filialerne.
 • Bemærk venligst, at brugen af de tjenester generelt er gebyrpligtig. For yderligere oplysninger om betaling henvises til afsnit 5 i disse betingelser. Derudover finder du yderligere oplysninger, f.eks. om de tilbudte betalingsmetoder (f.eks. PayPal, MobilePay, kreditkort), i repræsentationerne i forbindelse med udbyderens onlineplatform samt i filialerne.
 • Udbyderen forbeholder sig ret til at udvide eller tilpasse serviceudbuddet med fremtidig virkning eller i begrundede enkelttilfælde helt at fjerne ydelser fra serviceudbuddet. Du vil blive informeret om kommende ændringer af serviceudbuddet med en rimelig frist inden for rammerne af onlineplatformen samt i filialerne (f.eks. ved tilsvarende kundeinformation).

 

3. Retsforhold og indgåelse af kontrakt

Forklaring: Dette afsnit forklarer det retsforhold, du har til udbyderen, så snart du indgår en kontrakt med udbyderen på grundlag af disse betingelser. Det beskriver også, hvornår og hvordan der indgås en kontrakt mellem dig og udbyderen, og hvilken type kontrakt der er tale om. Desuden gøres det endeligt klart, hvilke parter der udtrykkeligt ikke er og ikke vil blive parter i en kontrakt, der er indgået på grundlag af disse betingelser.

 • Brugen af servicetilbuddet er kun mulig efter forudgående indgåelse af en effektiv mæglingskontrakt på grundlag af disse betingelser.
 • En sådan kontrakt indgås mellem dig og udbyderen ved at vælge en eller flere tjenester på stedet, eller inden for rammerne af onlineplatformen og bestille dem bindende. Hvis din booking sker via onlineplatformen, vil du blive bedt om at acceptere disse betingelser, før du gennemfører din booking (ved at sætte kryds i en afkrydsningsboks, der er beregnet til dette formål), hvorved de indgår i formidlingskontrakten i overensstemmelse med § 38 a. stk. 2, 3,jf. AFTL(aftaleloven), i dansk lovgivning. Hvis din booking foretages på stedet (i filialen), indgår disse betingelser i formidlingskontrakten i overensstemmelse med §38, idet udbyderen giver dig en rimelig mulighed for at tage disse betingelser til efterretning. Du kan derefter benytte dig af de læge- og behandlingsydelser, som du har bestilt, enten på stedet (i filialen) eller, i tilfælde af telemedicinske ydelser (f.eks. fjernbehandling), via udbyderens online-platform.
 • Den kontrakt, der er indgået mellem dig og udbyderen, er udelukkende en formidlingskontrakt. Genstanden for formidlingskontrakten er formidling af de ydelser, som du har valgt og bestilt. Den formidlingstjeneste, som udbyderen kontraktmæssigt er forpligtet til, omfatter tilvejebringelse af den tekniske og fysiske infrastruktur (platform til gennemførelse af telemedicinske tjenester, etablering af fysiske konsultationer og behandlingsrum) og etablering af kontakt mellem dig og den medicinske tjenesteyder (læge) eller den farmaceutiske tjenesteyder (apotek). Selve gennemførelsen eller leveringen af de specifikke medicinske, telemedicinske eller farmaceutiske tjenester er udtrykkeligt ikke en del af en formidlingskontrakt, der er indgået på grundlag af disse betingelser. Tredjeparter såsom leverandører af lægetjenester (læger) og/eller leverandører af farmaceutiske tjenester (apoteker) er ikke og bør ikke være eller blive part i en mæglingskontrakt, der er indgået på grundlag af disse betingelser. For så vidt angår levering af medicinske eller telemedicinske ydelser indgår du en særskilt behandlingsaftale i henhold til sundhedsloven, med den pågældende læge (behandlingsaftale). Hvis du ønsker at benytte dig af supplerende farmaceutiske tjenesteydelser (f.eks. køb af medicin) på grundlag af en recept udstedt af en læge, sker dette på grundlag af en selvstændig aftale, som du indgår med leverandøren af farmaceutiske tjenesteydelser (apotek). I hvert enkelt tilfælde gælder de generelle forretningsbetingelser og betingelser for brug af samarbejdspartnere, som udbyderen formidler.
 • Ved indgåelse af formidlingskontrakten giver du også udbyderen instruks om at videregive de af dig lagrede personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) til den medicinske tjenesteudbyder. Yderligere oplysninger kan findes i udbyderens privatlivspolitik.

4. Kontraktens løbetid og opsigelse

Forklaring: Dette afsnit forklarer varigheden af en mæglingskontrakt, der er indgået på grundlag af disse betingelser, og de nærmere bestemmelser i forbindelse med opsigelse af kontrakten.

 • En mæglingskontrakt, der indgås mellem dig og udbyderen på grundlag af disse betingelser, er generelt af ubegrænset varighed. Udbyderens ydelsesforpligtelse som følge af kontrakten anses for opfyldt, hvis den medicinske, telemedicinske og/eller farmaceutiske ydelse er blevet formidlet.
 • Udbyderen forbeholder sig ret til at opsige den eksisterende formidlingskontrakt med dig med et varsel på 3 måneder, korrekt og uden begrundelse. Retten til ekstraordinær opsigelse af gode grunde forbliver upåvirket af dette.

5. Behandling af betalinger

Forklaring: Dette afsnit forklarer prisfastsættelse inden for rammerne af udbyderens servicetilbud og hvordan betalingsbehandling fungerer.

 • De ydelser fra vores læger, der er angivet i ydelsesudbuddet, omfatter det gebyr, der er påløbet for lægelig eller telemedicinsk rådgivning, og indeholder allerede den lovpligtige moms. Hvis du derudover benytter farmaceutiske ydelser (f.eks. forsendelse af lægemidler), kan der opstå yderligere omkostninger i størrelsesordenen af købsprisen for de tilsvarende lægemidler. Disse omfatter også allerede den lovpligtige moms. Bemærk venligst, at der kan påløbe forsendelsesomkostninger ved forsendelse af medicinen, men du vil i så fald blive informeret særskilt om eventuelle beløb.
 • Betalingsbehandlingen foretages udelukkende af udbyderen. I den forbindelse sker faktureringen af de medicinske, telemedicinske og/eller farmaceutiske ydelser, som formidles af udbyderen, inden for rammerne af en overdragelse af fordringer i henhold til § 82 i betalingsloven. Ved at bestille de valgte ydelser accepterer du og giver samtykke til overdragelsen af fordringerne (§ 82 stk. 2), og den dertil nødvendige dataoverførsel og forpligter dig til udelukkende at betale til udbyderen. Da betalinger, som du foretager direkte til den medicinske og/eller farmaceutiske tjenesteyder, ikke har en frigørende virkning, er du derfor stadig forpligtet til at betale til udbyderen. Du kan kun opfylde din betalingsforpligtelse ved at betale direkte til udbyderen.

6. Brugerens forpligtelser

Forklaring: Dette afsnit forklarer dine forpligtelser som bruger af tjenestetilbuddet. Dette gælder især i tilfælde af, at du bruger udbyderens onlineplatform (f.eks. for at gøre brug af telemedicinske tjenester).

 • Som bruger af tjenesteudbuddet (specifikt inden for rammerne af onlineplatformen) har du udelukkende ret til de rettigheder, der er tildelt udbyderens tjenesteudbud i henhold til disse betingelser. Det indhold, der offentliggøres inden for rammerne af tjenesteudbuddet (f.eks. tekster, billeder og videoer), er generelt beskyttet af ophavsret og tilhører normalt udbyderen eller er licenseret af udbyderen.
 • Du må kun gøre korrekt brug af de tilbudte tjenester og må (især inden for rammerne af onlineplatformen) ikke distribuere forbudt, nedsættende, fornærmende, fornærmende, voldsforherligende og/eller pornografisk indhold.
 • Du er forpligtet til at besvare alle spørgsmål vedrørende din helbredstilstand sandfærdigt og fuldstændigt og til straks at meddele og/eller gemme ændringer i din helbredstilstand på din brugerkonto, som kan påvirke vurderingen af lægen, der behandler dig.
 • Du er forpligtet til at efterkomme anmodninger fra den telemedicinske assistent og den behandlende læge. Hvis du ikke mærker nogen forbedring gennem telemedicinsk behandling, skal du kontakte din læge. Hvis du bemærker en forværring eller andre abnormiteter i din helbredstilstand under telemedicinsk behandling, skal du kontakte din læge eller om nødvendigt henvende dig til en akutlæge eller på et hospitals skadestue.
 • Endvidere er du forpligtet til at træffe foranstaltninger, der er befordrende for din personlige sikkerhed (navnlig din fysiske integritet). Dette omfatter først at kontrollere medicin, som du har modtaget fra en af udbyderens samarbejdspartnere (f.eks. for skader på den ydre emballage) og omhyggeligt at læse eller følge indlægssedlen og/eller andre tilhørende brugsanvisninger nøje.

7. Ombooking, aflysning eller udeblivelse fra en aftale

Forklaring: Dette afsnit forklarer konsekvenserne af at ombooke, aflyse eller gå glip af en aftale, og hvornår der skal betales et afbestillingsgebyr.

 • Lægerne arbejder med aftaler (ventelister og aftaler). Du informeres hermed udtrykkeligt om, at aftaler er faste og udelukkende forbeholdt den patient, der skal behandles.
 • Du kan annullere en tidsbestillingsanmodning eller en bekræftet reservationsanmodning på følgende betingelser.
 • Aflysninger eller ombookinger kan udsættes eller aflyses indtil 24 timer før aftalen via e-mail til info@sebtgroup.com. I den forbindelse skal du angive dit navn, så den aftale, der skal ombookes eller aflyses, kan tildeles.
 • Aftaler, der formidles af udbyderen mindre end 24 timer før den planlagte lægekonsultation, kan ikke afbestilles eller ombookes.
 • Ved aflysning mindre end 24 timer før den planlagte aftale opkræver lægen et afbestillingsgebyr på 250 kr.
 • Hvis vi ikke kan få fat på dig på den bestilte dato under de kontaktoplysninger, du har oplyst, selv ved andet forsøg, anses aftalen for at være udeblevet, og der opkræves et afbestillingsgebyr på 250 kr.
 • Hvis du er nødt til at aflyse mindre end 24 timer før aftalen på grund af sygdom, eller hvis du ikke kan kontaktes under de personoplysninger, du har angivet, vil afbestillingsgebyret på 250 kr kun blive frafaldet, hvis du fremlægger en sygemelding fra en læge, hvoraf det fremgår, at du ikke kunne deltage i selve aftalen.
 • Du gøres hermed udtrykkeligt opmærksom på, at afbestillingsgebyret ikke er dækket af den lovpligtige og/eller private sygeforsikring, og at dette gebyr skal betales af dig selv.

8. Garantirettigheder, garantier, tilgængelighed

Forklaring: Dette afsnit forklarer, hvilke rettigheder du kan påberåbe dig i tilfælde af der skulle opstå visse mangler. Du får også oplysninger om eventuelle garantier, der tilbydes.

 • Udbyderen er ansvarlig for materielle mangler og mangler ved ejendomsretten, for så vidt som disse vedrører formidlingsaftalen, udelukkende i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende lovgivning.
 • Udbyderen garanterer udtrykkeligt ikke, at brugen af servicetilbuddet rent faktisk forbedrer dit velbefindende og/eller din sundhedstilstand. Udbyderen skylder dig navnlig ikke nogen konkret succes i denne henseende.
 • Garantier gives og/eller påtages generelt ikke af udbyderen. Hvis der i undtagelsestilfælde annonceres garantier, følger de nærmere detaljer heraf af de respektive garantibetingelser, som udbyderen stiller til rådighed for dig i tekstform af udbyderen inden kontraktens indgåelse.

9. Afbestillingsregler

Forklaring: Dette afsnit forklarer, hvordan du kan fortryde en kontrakt, der er indgået med udbyderen, før tid (fortrydelsesret). Din fortrydelsesret gælder ikke ubegrænset og kan endda være udelukket under visse betingelser.

9.1. Fortrydelsesret

 • Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive en begrundelse. Fortrydelsesfristen er 14 dage fra datoen for kontraktens indgåelse. Selvsamme fortrydselsfrist, på 14 dage, gør sig gældende ved fjernsalg jf.3, nr. 1 FAIF (forbrugeraftaleloven). For at udøve din fortrydelsesret skal du informere udbyderen om din beslutning om at fortryde denne kontrakt ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller e-mail). Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.
 • For at overholde opsigelsesfristen er det også tilstrækkeligt, at du sender en meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.
 • Din fortrydelsesret bortfalder før tid, hvis udbyderen har leveret tjenesteydelsen fuldt ud og først er begyndt at udføre tjenesteydelsen, efter at du som forbruger har givet dit udtrykkelige samtykke hertil og samtidig har erkendt, at du mister din fortrydelsesret, hvis udbyderen udfører aftalen fuldt ud.

9.2 Konsekvenser af fortrydelsesretten

 • Hvis du trækker dig tilbage fra denne aftale, skal udbyderen straks tilbagebetale dig alle betalinger, som den har modtaget fra dig, og senest inden for 14 dage efter udbyderens modtagelse af meddelelsen om din tilbagekaldelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling vil udbyderen bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; i intet tilfælde vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.
 • Hvis du har anmodet om, at tjenesten påbegyndes i fortrydelsesperioden, skal du betale et rimeligt beløb til udbyderen. Dette beløb bør svare til den leverede tjenesteydelse sammenlignet med det samlede omfang af den tjenesteydelse, der er forudset i henhold til kontrakten. Den leverede tjenesteydelse strækker sig fra indgåelsen af kontrakten til tidspunktet for den gyldige udøvelse af fortrydelsesretten. Hvis udbyderens tjenesteydelse tidligere var gratis, har du ikke ret til tilbagebetaling.

– Afslutning af fortrydelsesretten –

9.3 Model til fortrydelsesformular

 • Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået med henblik på køb af følgende ydelser/udførelse af følgende tjenester: _____________Bestilt den ________(*)/modtaget den:________________(*):

Navn på forbruger(e)____________________________

Forbrugerens/forbrugernes adresse ________________________

Forbrugerens/forbrugernes underskrift _____________________

(kun hvis den er meddelt på papir)

Dato _________

(*) Det ikke relevante overstreges

 • Du kan sende din tilbagekaldelse enten pr. post til:

SEBT Group ApS

Christianshavns Voldgade 15, 1. tv.,

1424 København K

eller pr. e-mail til

info@sebtgroup.com

10. Ansvarsfraskrivelse

Forklaring: Dette afsnit forklarer, hvornår og i hvilket omfang udbyderen er ansvarlig over for dig.

 • Udbyderen er ansvarlig over for dig for udgifter og skader i tilfælde af forsætligt eller svigagtigt bedrageri, i tilfælde af grov uagtsomhed, ved skade på liv, legeme eller helbred, i tilfælde af overtagelse af en garanti, i de tilfælde, der er omhandlet i henhold til §19 stk. 1 og 2 i ELL (erstatningsansvarsloven), samt i alle andre tilfælde af lovpligtigt ansvar i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.
 • Endvidere er udbyderen erstatningspligtig i tilfælde af skyldige overtrædelser af væsentlige kontraktlige forpligtelser (såkaldte “kardinalforpligtelser”) i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser. Kardinalforpligtelser i denne forstand omfatter alle forpligtelser, hvis overtrædelse bringer opfyldelsen af kontraktens formål i fare, samt de forpligtelser, hvis opfyldelse først og fremmest muliggør en korrekt gennemførelse af kontrakten, og på hvis overholdelse du regelmæssigt kan stole. Hvis overtrædelsen af de væsentlige forpligtelser kun skyldes en let uagtsomhed og ikke medfører en skade på liv, legeme eller helbred, er erstatningskravet begrænset til den typiske forudsigelige skade.
 • I alle andre henseender er erstatningskrav – uanset retsgrundlaget, men især på grund af tilsidesættelse af forpligtelser, der følger af en eksisterende eller før kontraktlig forpligtelse(jf. § 2 stk. 3 og 4 i FOL – forældelsesloven), eller af retsstridig handling – udelukket.
 • Udbyderen påtager sig intet ansvar for ydelser fra tredjeparter, der er identificeret som sådan, og som hverken er udbyderens juridiske repræsentanter, ansatte eller stedfortrædere. Hvis disse ydelser leveres på grundlag af en kontrakt med dig (f.eks. en behandlingsaftale i henhold til sundhedsloven, henvises der med hensyn til ansvar til de respektive kontraktbetingelser for den tilsvarende tredjepartsudbyder.
 • Eventuelle eksisterende ansvarsforbehold forbliver upåvirket af denne ansvarsfraskrivelse.
 • Hvis udbyderens ansvar er begrænset eller udelukket i henhold til ovenstående bestemmelser, gælder denne udelukkelse af ansvar også for det personlige ansvar for udbyderens juridiske repræsentanter, ansatte og stedfortrædere.
 • En ændring af bevisbyrden til din ulempe er ikke forbundet med ovenstående bestemmelser.

11. Bemærkninger om databehandling

Forklaring: Dette afsnit forklarer, at det er absolut nødvendigt for aftalens igangsættelse og afvikling, at udbyderen behandler dine personoplysninger i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), og angiver, hvor du kan finde yderligere oplysninger om udbyderens behandling af dine data.

 • Udbyderen behandler dine personoplysninger i henhold til art. 4 nr. 1 GDPR for at indlede og behandle kontraktforholdet med dig. “Personoplysninger” omfatter alle oplysninger, der kan henføres til en bestemt person. De data, som udbyderen behandler med henblik på levering af formidlingstjenester, omfatter også sundhedsdata i henhold til art. 4 (15) i GDPR. Som defineret i denne artikel omfatter helbredsoplysninger og personoplysninger vedrørende en fysisk persons fysiske eller psykiske helbred, herunder levering af sundhedsydelser, som afslører oplysninger om hans eller hendes sundhedstilstand.
 • Yderligere oplysninger om udbyderens håndtering af dine personoplysninger findes i udbyderens privatlivspolitik, som du til enhver tid kan se i filialen eller på onlineplatformen.

12. Afsluttende bestemmelser

Forklaring: I dette afsnit er der forskellige bestemmelser, som ikke har fået deres egne afsnit i disse betingelser, men som er relevante for kontraktforholdet mellem dig og udbyderen.

 • Kontrakten med dig kan indgås på dansk. Udbyderen forbeholder sig ret til at tilbyde andre kontraktsprog i fremtiden, såfremt behovet opstår. Hvis andre kontraktsprog allerede er tilgængelige med dig på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten, har den tysksprogede version af disse betingelser forrang i tilfælde af konflikter af faktuel og/eller juridisk karakter.
 • For alle tvister, der opstår på grund af eller i forbindelse med en kontrakt, der er indgået på grundlag af disse betingelser, gælder udelukkende tysk ret. Parterne er enige om, at værnetinget er udbyderens hjemsted.
 • For alle kontraktligt skyldige ydelsesforpligtelser, der følger af eller i forbindelse med en kontrakt, der er indgået på grundlag af disse betingelser, dvs. som leveres af udbyderen og ikke af dennes uafhængige samarbejdspartnere, er ydelsesstedet udbyderens hjemsted.
 • Kontraktteksten gemmes af udbyderen og kan også senere stilles til rådighed for dig.
 • Ændringer af disse betingelser skal ske skriftligt. Dette gælder også for en ændring af denne bestemmelse.
 • I henhold til gældende lovgivning er udbyderen forpligtet til at informere dig som forbruger i henhold til 18 i FAIF (forbrugeraftalelovens lovgivning) om eksistensen af den europæiske platform for online tvistbilæggelse (ODR-platform), som kan anvendes til udenretslig bilæggelse af tvister. Europa-Kommissionen er ansvarlig for oprettelsen og vedligeholdelsen af ODR-platformen. Du kan få adgang til OS-platformen fra https://ec.europa.eu/odr&nbsp. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi hverken er forpligtet til eller villige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

13. Ret til ændring

Forklaring: Dette afsnit informerer dig om udbyderens ret til ændringer i forbindelse med tilpasning af disse betingelser.

 • Udbyderen forbeholder sig ret til at tilpasse disse betingelser med fremtidig virkning for at kunne reagere hensigtsmæssigt på ændringer i lovgivningen, ændringer i jurisdiktion eller ændringer i økonomiske forhold.
 • Udbyderen vil informere dig i god tid om enhver påtænkt ændring af disse betingelser og vil gøre den specifikt påtænkte ændring tilgængelig i fuld tekst. Eventuelle planlagte ændringer vil blive annonceret via onlineplatformen og til dig ved hjælp af elektronisk meddelelse.
 • En ændring af disse betingelser træder kun i kraft, hvis du ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod dem, dvs. skriftligt (f.eks. via e-mail til udbyderen). Du vil også blive udtrykkeligt informeret om dette endnu en gang i forbindelse med bekendtgørelsen af den påtænkte ændring. Hvis det er lovmæssigt nødvendigt, vil udbyderen indhente dit udtrykkelige samtykke til at tilpasse disse betingelser.