FAQ

Hvad er medicinsk cannabis? Hvem kan få ordineret det? Kan man få tilskud? Må man køre bil som cannabispatient? Få svar på en masse grundlæggende spørgsmål som patient i vores fællesskab.

Udtrykket “medicinsk cannabis” dækker over fremstillede cannabisprodukter, der indeholder hele spektret af aktive stoffer fra cannabisplanten, herunder cannabinoider, terpener, flavonoider og meget mere. Produkterne har ikke en markedsføringstilladelse, da de ikke har gennemgået den konventionelle ansøgningsproces hos myndighederne, der blandt andet indebærer rapportering af data fra kliniske forsøg. De fremstilles dog under strengt kontrollerede farmaceutiske forhold for at sikre produkter af høj kvalitet med reproducerbare niveauer af aktive ingredienser.

Medicinsk cannabis anvendes primært af patienter med kroniske sygdomme til symptomlindring i tilfælde, hvor der mangler effektive behandlinger, eller hvor konventionelle lægemidler ikke har en acceptabel effekt eller tolereres dårligt. Lægemiddelstyrelsen har vurderet, hvilke patientgrupper og mulige terapeutiske indikationer, der kunne være relevant for behandling med medicinsk cannabis. Læs mere om indikationer vi behandler i klinikken her. Medicinsk cannabis kan anvendes alene eller sammen med ordinerede lægemidler, og det kan anvendes til at reducere doseringen og/eller bivirkningerne af andre lægemidler1,2.

Alle cannabisprodukter med et THC-indhold på mere end 0,2 % kræver en recept fra en læge og kan kun købes lovligt på apoteker. Nogle CBD-produkter med et THC-indhold på under 0,2 % kan købes uden recept og uden for apoteker, men de er i så fald ikke underlagt de særlige kvalitets- og kontrolkrav til farmaceutiske produkter med hensyn til fremstilling samt indhold af aktive ingredienser og urenheder. Derfor er disse produkters effektivitet og sikkerhed ikke garanteret i samme omfang som ved produkter fra apoteket3-4. CBD-produkter, der anvendes til medicinske formål, bør derfor ordineres af en læge og købes på apoteket.

De bivirkninger, der observeres ved medicinsk cannabis, er normalt milde eller moderate og går over i løbet af få timer. I de fleste tilfælde kan de kontrolleres ved at reducere doseringen og vil aftage ved gentagen brug.

De mest kendte bivirkninger ved cannabis er dem, der er relateret til THC-indholdet, f.eks. eufori; disse virkninger kan være mindre udtalte, hvis THC kombineres med CBD. Andre almindelige bivirkninger af cannabis omfatter mundtørhed, kvalme, træthed, svimmelhed, angst og desorientering. Mere alvorlige psykoaktive virkninger såsom hallucinationer, depression og paranoia er mindre almindelige ved klinisk relevante doser1,2. Disse oplysninger er ikke udtømmende og gør ikke krav på at være korrekte. Din læge vil give dig omfattende og individuelle oplysninger om risici og bivirkninger ved en personlig konsultation.

De fleste bivirkninger er ikke alvorlige, når man starter med lave, klinisk relevante doser af medicinsk cannabis1,2. Kontakt altid din læge, hvis milde eller moderate bivirkninger ikke aftager med tiden ved gentagen brug, eller hvis du oplever alvorlige bivirkninger. Lægen vil vurdere, om der er behov for justeringer i administration, dosering eller produkttype. Du kan indberette bivirkninger via Lægemiddelstyrelsens indberetningssystem, men husk også at informere din læge ved næste konsultation om uønskede virkninger af din medicin.

I tilfælde af en overdosis skal du holde dig i ro, lægge dig ned og vente på, at virkningerne aftager, da de generelt vil gå over af sig selv. Virkningerne af cannabis indtaget oralt vil ikke blive bemærket så hurtigt men til gengæld vare længere end virkningerne af inhaleret cannabis, der har en hurtigere men kortere virkning. En overdosis af cannabis er ikke dødelig. Symptomerne er typisk svimmelhed, beroligelse, eufori, kognitiv svækkelse, nedsat sansning og opfattelse, klodsethed, mundtørhed, nedsat blodtryk eller øget puls. Mere alvorlige symptomer fra høje doser kan omfatte panikanfald, alvorlig angst, psykose, paranoia, hallucinationer, kramper osv. Hvis du føler dig meget utilpas, skal du kontakte din læge, skadestuen eller apoteket. Jo højere THC-indholdet i produktet er, jo større er risikoen for at opleve bivirkninger – især hvis du er en uerfaren bruger1,2.

Medicinsk cannabis kan ordineres som tørrede cannabisblomster, der kan drikkes som te eller inhaleres ved hjælp af en fordamper. Det kan også ordineres som ekstrakter som f.eks. olier, der typisk sluges eller lægges under tungen ved hjælp af en dråbedispenser. Ekstrakterne kan ligeledes fyldes i kapsler til oral indtagelse eller fremstilles til topiske produkter til påføring på huden.

Medicinske cannabisprodukter kan være tørrede blomster, der er blevet produceret i et strengt GACP- (Good Agricultural and Collection Practices) og GMP- (Good Manufacturing Practices) miljø fra klonede planter, der giver et forudsigeligt cannabinoidindhold. Cannabis blomsterne kan yderligere omdannes til væsker (olier eller tinkturer) og fremstilles ved at ekstrahere forbindelser fra plantematerialet ved hjælp af opløsningsmidler som ethanol, flydende CO2 osv.

Da medicinsk cannabis ofte bruges til symptomlindring, behandles patienterne ofte med anden medicin samtidig. Så det giver mening at overveje interaktioner med andre lægemidler.

Når cannabis anvendes sammen med andre beroligende stoffer som alkohol, benzodiazepiner og opiater, kan der være en additiv beroligende virkning.

Cannabis metaboliseres i leveren

Da cannabis metaboliseres i leveren, kan alle sygdomme eller lægemidler, der indgives samtidig, og som påvirker leverenzymernes aktivitet eller niveauer, påvirke cannabinoidkoncentrationerne i blodet. Dette er ikke unikt for cannabis, men er en generel overvejelse for alle lægemidler, der indeholder aktive ingredienser, som metaboliseres i leveren.

Cannabinoiderne selv kan også påvirke leverenzymernes aktivitet og kan potentielt påvirke koncentrationen af andre lægemidler, der metaboliseres i leveren. Et vigtigt klinisk eksempel på dette er stigningen i den aktive metabolit af det antiepileptiske lægemiddel clobazam, når det gives sammen med CBD.

Drøft dine muligheder med os

I relevante tilfælde kan ovenstående overvejelser og teoretiske muligheder omgås ved at justere doseringerne, men der er ingen identificerede lægemidler, som ikke kan anvendes sammen med cannabis, hvis det er nødvendigt, og klinisk betydningsfulde lægemiddelinteraktioner er sjældne1,2. Bemærk venligst, at de oplysninger, der gives her, ikke er absolutte og ikke gør krav på at være korrekte. Drøft venligst mulige lægemiddel-interaktioner med lægen, som vil give dig endelig rådgivning og koordinere behandlingen sammen med dig.

Brug af cannabis bør undgås under graviditet. Cannabinoider vil nå fosteret gennem navlestrengen og kan bremse fosterets vækst. Cannabis bør også undgås under amning, da det kan påvises i modermælken. Cannabis bør anvendes med forsigtighed hos patienter med alvorlige lever-, nyre- eller hjertesygdomme. Ordination af medicinsk cannabis indeholdende THC anbefales normalt ikke til børn og unge og til patienter med et misbrug af stoffer (narkotika, alkohol, medicin) eller psykiatriske lidelser (f.eks. skizofreni)1,2. I disse tilfælde vil lægen vurdere fra sag til sag, om fordelene opvejer risiciene.

Patienter får 50 % i tilskud til cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen. Der kan maximalt udbetales 10.000 kr. i tilskud til forsøgsordningens cannabisprodukter på et år. Tilskuddet bliver fratrukket automatisk ved købet på apoteket. Patienter, som har en terminalbevilling, får 100 % i tilskud til forsøgsordningens produkter3.

Der kan søges om individuelt medicintilskud til magistrelt fremstillede THC-produkter, når de bruges mod neuropatiske smerter.

Sygesikringen “danmark” giver tilskud som ved anden receptpligtig medicin. Hvis du er medlem af gruppe 1 eller gruppe 2, får du 50 % i tilskud, og du får 25 % i tilskud, hvis du er medlem af gruppe 5.

Cannabislovgivningen besluttes på nationalt plan og kan variere fra land til land. Det er derfor vigtigt, når du rejser, at undersøge de lokale love og regler om medicinsk cannabis i transit- og destinationslande. Medicinsk cannabis må medbringes ud af Danmark, hvis det ledsages af en certificeret attest og hvis det er tilladt i de besøgte lande. For yderligere oplysninger, se brugbare links.

Ud fra et medicinsk perspektiv anbefales det ikke at ryge cannabis, da forbrændingsprodukterne er kræftfremkaldende og kan være skadelige for lungerne. I stedet bør blomsterne indtages via inhalation gennem en fordamper1 eller oralt som te. De tilknyttede læger hos Canify Clinics støtter denne anbefaling og fraråder udtrykkeligt rygning af cannabis.

Det er strengt ulovligt i Danmark at dyrke alle former for cannabis privat og uden tilladelse, uanset om det er til medicinsk eller rekreativt brug.

Færdselsloven § 54: Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, hvis blod under eller efter kørslen indeholder:

  1. bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af transport-, bygnings- og boligministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept, jf. dog nr. 2 og 4,
  2. tetrahydrocannabinol (THC) i et sådant omfang, at indholdet i blodet overstiger 0,001 mg THC pr. kilogram blod, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept,
  3. stoffer, der er omfattet af nr. 1, og som den pågældende har indtaget i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten, eller
  4. tetrahydrocannabinol (THC), som den pågældende har indtaget i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten.

 

Det er derfor muligt for kroniske patienter at køre bil ved stabil behandling af medicinsk cannabis og ved individuel vurdering af lægen.

De euforiske/psykotropiske virkninger af cannabis kan forringe din køreevne, især i begyndelsen af behandlingen. Dette skal overvejes af lægen og vurderes på baggrund af din tolerance. Det anbefales at du som cannabispatient altid er i besiddelse af en lægeerklæring eller anden dokumentation under kørsel.

Der henvises i øvrigt til Styrelsen for Patientsikkerheds ’Vejledning om helbredskrav til kørekort’, særligt afsnittet ’Cannabisholdige lægemidler og heroin’, hvor det bl.a. fremgår, at ved starten af fast behandling med THC-holdige og tilsvarende lægemidler og ved markant øgning af dosis af en igangværende behandling, bør lægen sædvanligvis udstede et kørselsforbud.

Kørselsforbuddet bør vare to til fire uger, men længden skal altid bero på en konkret vurdering. Lægen bør herefter, ud fra sygehistorien og konkrete observationer, nøje vurdere, om der er bivirkninger af trafiksikkerhedsmæssig betydning. Hvis lægen vurderer, at patienten vil være påvirket under kørsel, eller der blot er tvivl om dette, bør der udstedes et kørselsforbud, så længe behandlingen varer.

 

 

Sidder du inde med spørgsmål, du ikke har fået svar på, er du altid velkommen til at kontakte vores klinikpersonale.

Referencer

1. MacCallum, C. A. & Russo, E. B. Practical considerations in medical cannabis administration and dosing. European Journal of Internal Medicine vol. 49 12–19 (2018).

2. Health Canada. INFORMATION FOR HEALTH CARE PROFESSIONALS. Cannabis (marihuana, marijuana) and the cannabinoids. (2018).

3. Sundhedsministeriet. Vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen. Retsinformation (2018).

4. Hazekamp, A. The Trouble with CBD Oil. Medical Cannabis and Cannabinoids 1, 65–72 (2018).


Fællesskab

Vi er et fællesskab af patienter, sundhedspersonale med flere, der er dedikeret til konstant at opbygge, bruge og dele viden om smertebehandling. Vil du være en del af fælleskabet på de sociale medier? Følg os via nedenstående link:
Ønsker du at læse mere om muligheder for behandling af kroniske smerter i vores klinik i Aalborg, kan du finde mere relevant information på siden Cannabisbehandling samt på siden Kræftbehandling
 
Sidder du inde med spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du altid kontakte vores klinikpersonale, der vil hjælpe dig så vidt muligt med at afklare dine spørgsmål.